Algemene voorwaarden van Eerste Hulp aan Kinderen

Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht op alle door CRUX Outdoor en Education "Eerste Hulp aan Kinderen" georganiseerde workshops en cursussen.
Eerste Hulp aan Kinderen is onderdeel van CRUX Outdoor en Education. Wij houden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te alle tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen hebben geen betrekking op al tot stand gekomen overeenkomsten.

De cursist gaat akkoord met en is op de hoogte van deze algemene voorwaarden zodra hij/zij het (digitale) inschrijfformulier verstuurd.

Voor de herhalings-cursussen wordt er geen lesmateriaal geleverd, omdat verondersteld wordt dat dat er al is van eerdere Eerste Hulp cursussen.

Aanmelden

Het aanmelden voor een cursus dient schriftelijk ,via het online inschrijfformulier op de website www.eerstehulpaankinderen.org te geschieden. 
Nadat het inschrijfformulier ontvangen is, ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving en een factuur. De betaling van de factuur dient een week voor aanvang van de cursusdatum op de betaalrekening van CRUX outdoor en Education binnen te zijn.

Aansprakelijkheid

CRUX Outdoor en Education is niet aansprakelijk voor het eventueel niet betalen door derden, toegezegde subsidies of vergoedingen cq.betalingen. De cursist draagt zelf verantwoordordelijkheid voor de betaling.
CRUX Outdoor en Education is niet aansprakelijk voor enige schade die cursisten of hun werkgever of hun vraagouders mochten lijden door of tijdens deelname aan de cursus.
Cursisten leveren het volgende aan bij aanmelding; een volledige en naar waarheid ingevuld inschrijfformulier, een kopie van beide zijden van een geldig ID bewijs of paspoort(kopie van rijbewijs is niet geaccepteerd als legitimatiebewijs),een kopie van een oud EHBO certificaat.
De cursist houdt zich ten alle tijden aan deze algemene voorwaarden.
Het is niet toegestaan dat niet-cursisten aanwezig zijn bij de cursussen/workshops/trainingen.

CRUX Outdoor en Education behandelt de persoonlijke gegevens van cursisten zorgvuldig en vertrouwelijk en geeft deze, behalve aan NIKTA, niet door aan derden.
Een cursist moet geestelijk en lichamelijk in staat zijn alle reanimatie handelingen uit te voeren en de Nederlandse taal voldoende te beheersen.
Het is niet toegestaan de reanimatie handelingen over te slaan of niet uit te voeren, weigert een cursist dit wel dan zal er geen certificaat verstrekt worden.

Annulering

Afmelden voor een cursus gebeurt bij voorkeur schriftelijk maar kan ook telefonisch.

Indien een cursus/workshop/training wegens gebrek aan voldoende aanmeldingen moet worden geannuleerd of opgeschort is CRUX outdoor en Education in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit vloeiende kosten van cursisten cq. de werkgever, vraagouders of familieleden van de cursisten en/of daaruit voorvloeiende gevolgen.

Bij annulering
Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop/training wordt het volledige bedrag teruggestort.
Tussen 1 en 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop/training wordt 50 % van het bedrag teruggestort.
Bij annulering vanaf 1 week voorafgaand aan de cursus/workshop/training vervalt het recht op teruggave van het bedrag. Wel is het mogelijk eenmaal een nieuwe cursusdatum te kiezen.
Opzegging, afmelding en of ziekmelding dient te gebeuren niet later dan 1 werkdag voor aanvang van de cursus. Het wegblijven van een cursus wordt niet aangemerkt als het opzeggen van de cursus en geeft geen recht op het kiezen van een nieuwe cursusdatum en geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het lesgeld.
Wordt de cursus/workshop/training door CRUX Outdoor en Education geannuleerd wordt een nieuwe cursusdatum gepland op korte termijn.
Als het minimum aantal deelnemers van 6 personen per cursus niet bereikt, is het mogelijk dat een cursus/workshop/training niet doorgaat. Uiterlijk 2 dagen voor aanvang ontvangt u hierover bericht. In dat geval wordt een nieuwe datum gepland op korte termijn.

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 21-03-2014 en zijn per direct van kracht